PDA

Xem bản đầy đủ : [Quận 10] Giới Hạn Reset Khi Open Gameadmin
19-08, 04:20 PM
Ngày đầu open game các bạn rs theo top ngoài 50
NGày sau giới hạn theo top
Các bạn dc phép vượt mức 10 lần mỗi lần trả phí 2000 gcoinGiới hạn Reset trong ngàyReset tối đa / ngày


TOP
Thứ 2 - Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật


TOP 1
10 lần / ngày
12 lần / ngày
14 lần / ngày


TOP 2
11 lần / ngày
13 lần / ngày
15 lần / ngày


TOP 3
12 lần / ngày
14 lần / ngày
16 lần / ngày


TOP 4
13 lần / ngày
15 lần / ngày
18 lần / ngày


TOP 5-10
15 lần / ngày
18 lần / ngày
21 lần / ngày


TOP 11-20
20 lần / ngày
24 lần / ngày
28 lần / ngày


TOP 21-30
25 lần / ngày
30 lần / ngày
35 lần / ngày


TOP 31-40
30 lần / ngày
36 lần / ngày
42 lần / ngày


TOP 41-50
35 lần / ngày
42 lần / ngày
49 lần / ngày


TOP > 50
40 lần / ngày
48 lần / ngày
56 lần / ngày