Item có thời hạn : Chọn đúng nhân vật cần sử dụng. Đến Server 1/2, Lorencia, giao dịch với NPC Nhận Quà (136 - 131) để rút Item. Ấn Phím D (chọn Giao dịch) hoặc gõ lệnh /Trade vào NPC. Sau khi nhận đồ thay đổi nhân vật để đeo đồ.

Các bạn xem qua clip này nhé

View more latest threads same category: