1. Đăng nhập quản lý tài khoản id.
  2. Vào phần Giftcode -> Vào lịch sử GiftCode để check mã được tặng
  3. Copy mã GiftCode -> ra Nhận thưởng GiftCode

View more latest threads same category: