Lệnh Auto Reset In Game

/autoreset : Auto Reset Thường
/autoresetvip : Auto Reset Vip
Xêm thêm -> Điều kiện dành cho reset in game